سوسکچه‌های نخستین آپاگوبلوس

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین بلینا
سوسکچه‌های نخستین آپاگوبلوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Apagobelus

سوسکچه‌های نخستین آپاگوبلوس(نام علمی: Apagobelus) نام یک سرده از زیرخانواده سوسکچه‌های نخستین بلینا است.


منابعویرایش