سیاه‌قلم

سیاه قلم دارای چندین تکنیک مانند ذغال و مداد است و می توان از آن برای طراحی طبیعت ،چهره ،حیوانات و... استفاده کرد.سیاه قلم گروه سنی ندارد و همه

معنی اصلی سیاه‌قلم، سبکی از نقاشی است که در آن تنها از مداد سیاه استفاده می‌شود.

کاربردهای دیگرِ این واژه:

در هنر
افراد
سیاه قلم
نمونه ای از سیاه قلم

همچنین ببینید ویرایش