باز کردن منو اصلی

سیروس یک نام کوچک است.

سیروس یونانی شدهٔ نام فارسی کورش است. افراد شاخص با این نام عبارتند از: