سیروس یک نام کوچک است.

سیروس یونانی شدهٔ نام فارسی کوروش است. افراد شاخص با این نام عبارتند از: