شاخص میتوزی یا (Mitotic index) نسبت تعداد سلول‌هایی که در حال میتوز (تقسیم سلولی) می‌باشند به تعداد کل سلول‌ها.

روش محاسبه ویرایش

در جمعیتی از سلول‌ها، شاخص میتوزی نسبت تعداد سلول‌هایی که در حال میتوز (تقسیم سلولی) می‌باشند به تعداد سلول‌هایی است که در حال میتوز نیستند. جهت محاسبه این شاخص معمولاً سلولهایی را که در مشاهده کروموزومهای قایل رویت دارند در حال میتوز در نظر می‌گیرند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

index Mitotic index

موسسه تحقیقات سرطان