شاخ گوزن

(تغییرمسیر از شاخ‌گوزنی)

شاخ‌گوزنی یا خزان‌شاخ، شاخی استخوانی است که هر سال روی سر گوزنها می‌روید و خزان می‌کند و دوباره روی سر آن رشد می‌کند.

شاخ روییده روی سر یک گوزن قرمز. پوشش مخملی این شاخ در حال رشد کار خون‌رسانی و تأمین مواد مغذی را انجام می‌دهد.

گونه‌های مختلف شاخ‌گوزنی

منابع