شاغول یا شاقول یا شاهول جسم یا گلوله‌ای سنگی یا فلزی است که آن را به ریسمانی سبک می‌آویزند و بنّایان از فراز دیواری که در کار بنا کرده‌اند فروگذارند تا به راستای آن ریسمان، کجی و برآمدگی دوش دیوار را دریابند. شاغول وسیله‌ای است که طنابش عمود بر زمین است.[۱] شاغول واژه‌ای فارسی است که به عربی نیز راه یافته‌است شاغول توسط ابوریحان بیرونی ساخته شده.[۲]

شاغول آویزان شده در کنار دیوار

گونه‌هاویرایش

شاغول دارای انواع گوناگون است:

پانویسویرایش

  1. لغت‌نامه‌ی دهخدا
  2. از فرهنگ پارسی پارسیمان