شبه‌بردار

شبه‌بُردار یا بُردارِ محوری، در ریاضی و فیزیک، مقداری است که مانند بُردار با چرخش مناسب انتقال می‌دهد، به همراه چرخشی نامناسب مانند تصویر، و با تصویر هم متفاوت است.

یک حلقه سیم (سیاه)، حامل جریان I، میدان مغناطیسی B را ایجاد می‌کند (آبی). اگر موقعیت سیم و جریان آن نسبت به صفحهٔ نقطه‌چین بازتاب شود، میدان مغناطیسی حاصلِ تصویر میدان اول نیست، بلکه معکوسِ تصویرِ میدان اول است. موقعیت سیم و جریان بُردار است و میدان مغناطیسی B شبه‌بردار.[۱]

منابعویرایش

  1. Stephen A. Fulling, Michael N. Sinyakov, Sergei V. Tischchenko (2000). "magnetic+field"&cd=1#v=onepage&q=pseudovector%20"magnetic%20field"&f=false Linearity and the mathematics of several variables. World Scientific. p. 343. ISBN 981-02-4196-8.