شبکه

انواع شبکه ها

شبکه عبارتست از مجموعه یا سیستم درون پیوندی (interconnected) انسانی یا فیزیکی که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند و در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی نیز ندارد.

شبکه جهانی

موارد زیر نمونه‌های انواع شبکه می‌باشند: شبکه‌های کامپیوتری:

شبکه‌های فناوری:

  • شبکه‌های آبرسانی← قابلیت و توانایی " آبرسانی "
  • شبکه الکتریکی← قابلیت و توانایی " برق‌رسانی "
  • شبکه گازرسانی← قابلیت و توانایی " گازرسانی "
  • شبکه مخابراتی← قابلیت و توانایی " گفتگو "
  • شبکه حمل و نقل← قابلیت و توانایی " جابجایی "
  • شبکه داده یا data ← قابلیت و توانایی " انتقال داده یا data "
  • شبکه رایانه‌ای ← قابلیت و توانایی " ارتباط بین Server و Client "

شبکه‌های رسانه‌ای:

شبکه‌های انسانی:

  • شبکه اقتصادی← قابلیت و توانایی " درآمد "
  • شبکه اجتماعی← قابلیت و توانایی " همزیستی "

دیگر شبکه‌ها:

بدیهی است بهره‌برداری از قابلیت و توانایی شبکه‌ها در مکان‌های خاصی امکان دارد که گره (Node) نام دارند و مستلزم تجهیزات خاصی می‌باشند.

منابع ویرایش