شجره‌نامه شاهان پادشاهی اورشلیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان بولون
 
گادفری
۱۰۶۰-۱۱۰۰
ح. ۱۰۹۹–۱۱۰۰
 
بالدوین یکم
۱۰۵۸-۱۱۱۸
ح. ۱۱۰۰-۱۱۱۸
 
بالدوین دوم
۱۰۶۰-۱۱۳۱
ح. ۱۱۱۸–۱۱۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان رتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملیساند
۱۱۰۵-۱۱۶۱
ح. ۱۱۳۱-۱۱۵۳
 
فولک
۱۰۹۲-۱۱۴۳
ح. ۱۱۳۱–۱۱۴۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان آنژو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بالدوین سوم
۱۱۳۰-۱۱۶۳
ح. 1۱۴۳-۱۱۶۳
 
امالریک یکم
۱۱۳۶-۱۱۷۴
ح. ۱۱۶۳-۱۱۷۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان آلرامیکی
 
 
 
 
بالدوین چهارم
۱۱۶۱-۱۱۸۵
ح. ۱۱۷۴-۱۱۸۵
 
سیبلا
۱۱۶۰-۱۱۹۰
ح. ۱۱۸۶–۱۱۹۰
 
گی
۱۱۵۰-۱۱۹۴
ح. ۱۱۸۶–۱۱۹۰/۹۲
 
کنراد یکم
۱۱۴۵-۱۱۹۲
ح.۱۱۹۲
 
ایزابلا یکم
۱۱۷۲-۱۲۰۵
ح. ۱۱۹۰/۹۲-۱۲۰۵
 
هنری یکم
۱۱۶۶-۱۱۹۷
ح. ۱۱۹۲-۱۱۹۷
 
 
امالریک دوم
۱۱۴۵-۱۲۰۵
ح. ۱۱۹۷-۱۲۰۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان بلویی
 
 
 
 
 
 
 
 
بالدوین پنجم
۱۱۷۷-۱۱۸۶
ح. ۱۱۸۵–۱۱۸۶
 
 
 
جان
۱۱۷۰-۱۲۳۷
ح. ۱۲۱۰-۱۲۱۲
 
ماریا
۱۱۹۲-۱۲۱۲
ح. ۱۲۰۵-۱۲۱۲
 
آلیس
۱۱۹۵-۱۲۴۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان برین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فریدریش
۱۱۹۴-۱۲۵۰
ح. ۱۲۲۵-۱۲۲۸
 
ایزابلا دوم
۱۲۱۲-۱۲۲۸
ح. ۱۲۱۲-۱۲۲۸
 
 
 
ایزابلا
۱۲۱۶-۱۲۶۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان اشتاوفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنراد دوم
۱۲۲۸-۱۲۵۴
ح. ۱۲۲۸-۱۲۵۴
 
 
 
 
 
هیو یکم
۱۲۳۵-۱۲۸۴
r. ۱۲۶۸-۱۲۸۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان لوزینیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنراد سوم
۱۲۵۲-۱۲۶۸
ح. ۱۲۵۴-۱۲۶۸
 
 
 
جان دوم
۱۲۶۷-۱۲۸۵
ح. ۱۲۸۴–۱۲۸۵
 
هنری دوم
۱۲۷۰-۱۳۲۴
ح. ۱۲۸۵-۱۲۹۱

لطفاً به جای این الگو از الگو:Tree chart استفاده کنید. (راهنمای تبدیل)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش