شجره‌نامه شاهان پادشاهی اورشلیم

(ارتباط خانوادگی)
خاندان بولونگادفری
۱۰۶۰–۱۱۰۰
ح. ۱۰۹۹–۱۱۰۰
بالدوین یکم
۱۰۵۸–۱۱۱۸
ح. ۱۱۰۰–۱۱۱۸
بالدوین دوم
۱۰۶۰–۱۱۳۱
ح. ۱۱۱۸–۱۱۳۱
خاندان رتلملیساند
۱۱۰۵–۱۱۶۱
ح. ۱۱۳۱–۱۱۵۳
فولک
۱۰۹۲–۱۱۴۳
ح. ۱۱۳۱–۱۱۴۳
خاندان آنژوبالدوین سوم
۱۱۳۰–۱۱۶۳
ح. ۱۱۴۳–۱۱۶۳
امالریک یکم
۱۱۳۶–۱۱۷۴
ح. ۱۱۶۳–۱۱۷۴
خاندان آلرامیکیبالدوین چهارم
۱۱۶۱–۱۱۸۵
ح. ۱۱۷۴–۱۱۸۵
سیبلا
۱۱۶۰–۱۱۹۰
ح. ۱۱۸۶–۱۱۹۰
گی
۱۱۵۰–۱۱۹۴
ح. ۱۱۸۶–۱۱۹۰/۹۲
کنراد یکم
۱۱۴۵–۱۱۹۲
ح. ۱۱۹۲
ایزابلا یکم
۱۱۷۲–۱۲۰۵
ح. ۱۱۹۰/۹۲–۱۲۰۵
هنری یکم
۱۱۶۶–۱۱۹۷
ح. ۱۱۹۲–۱۱۹۷
امالریک دوم
۱۱۴۵–۱۲۰۵
ح. ۱۱۹۷–۱۲۰۵
خاندان بلوییبالدوین پنجم
۱۱۷۷–۱۱۸۶
ح. ۱۱۸۵–۱۱۸۶
جان
۱۱۷۰–۱۲۳۷
ح. ۱۲۱۰–۱۲۱۲
ماری
۱۱۹۲–۱۲۱۲
ح. ۱۲۰۵–۱۲۱۲
آلیس
۱۱۹۵–۱۲۴۶
خاندان برینفریدریش
۱۱۹۴–۱۲۵۰
ح. ۱۲۲۵–۱۲۲۸
ایزابلا دوم
۱۲۱۲–۱۲۲۸
ح. ۱۲۱۲–۱۲۲۸
ایزبلا
۱۲۱۶–۱۲۶۴
خاندان اشتاوفرکنراد دوم
۱۲۲۸–۱۲۵۴
ح. ۱۲۲۸–۱۲۵۴
هیو یکم
۱۲۳۵–۱۲۸۴
ح. ۱۲۶۸–۱۲۸۴
خاندان لوزینیانکنراد سوم
۱۲۵۲–۱۲۶۸
ح. ۱۲۵۴–۱۲۶۸
جان دوم
۱۲۶۷–۱۲۸۵
ح. ۱۲۸۴–۱۲۸۵
هنری دوم
۱۲۷۰–۱۳۲۴
ح. ۱۲۸۵–۱۲۹۱

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش