شلمنسر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شلمانصر نام چند تن از پادشاهان آشور است: