شمشیری (نام خانوادگی)

شمشیری (منسوب به شمشیر) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: