شن‌های زمان

کتاب رمان نوشتهٔ سیدنی شلدون

{{حساب abolfazl_razoeyan | عنوان = حساب اینستاگرام | عنوان اصلی =The Sands of Time | برگرداننده = | تصویر =TheSandsOfTime.jpg | زیرنویس تصویر = | این حساب از کیست abolfazl_razoeyan]] | روایت تلخ او = | طراح جلد = | ملیت = [ ایرانی |ا]] | مذهب شعیه = | = | = | = | = | محل انتشارات = | تعداد فالوران =۳۴۵۵ | فالووینگا = ۶۰۶ | تعداد پست =۹ | نوع رسانه = اینستاگرام | صفحه های مربوط به او = ۲ | شابک = 978-0-446-35683-1 | حساب او در اینستاگرام (داراس محبوبیط خاصیست که که مربوط به اطلاعات هویتی وی ) پوشش شبکه ای ... میباشد

منابع ویرایش