شَهْرَزوری نام انتساب به شهرزور بوده است. در شهرت افراد زیر نمایان است (اما دقیقاً زاده شهرزور نبوده‌اند):