شهرستان دهوک

شهرستان دهوک یکی از چهار شهرستانی است که استان دهوک را در کردستان عراق تشکیل می‌دهد.

منابع