شیب

شیب
(تغییرمسیر از شیب (ریاضی))

در ریاضیات، شیب خط، میزان انحنا یا نرخ انحنای یک خط را مشخص می‌کند.

تغییر فرمول معادله خط بر مبنای متغیر شیب خط در دستگاه دکارتی از خط به معادله f(x)=-12x+۲ تا f(x)=12x+۲
ضریب x در نمودار از ۱۲- تا ۱۲+ در حال تغییر است. این ضریب در خط بیانگر شیب خط می‌باشد.

اگر دو نقطه از یک خط را داشته باشیم (x1,y1) و (x2,y'math>m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}.</math>

تعریف شیب خطویرایش

شیب خط برایر است با تقسیم (تفاضل عرض‌ها به تفاضل طول‌ها).

نکته: در نظر داشته باشید،

  1. وقتی روی محور xها از چپ به راست حرکت کنیم و روی خط به سمت بالا برویم شیب خط مثبت خواهد بود.
  2. وقتی روی محور xها از چپ به راست روی خط به پایین سر بخوریم شیب خط منفی هست.
  3. اگر خط موازی محور xها باشد شیب صفر می‌باشد.
  4. اگر خط موازی محور yها باشد شیب تعریف نشده است.

'