شیخ ابومسعود اندلسی

از اقطاب و بزرگان عرفان و تصوف و قطب دهم سلسله نعمت اللهیه

شیخ ابومسعود اندلسی از عرفای قرن ششم هجری قمری است. نام وی در برخی تذکره‌ها به صورت ابوالسّعود آمده‌است. وی در طریقت از مریدان هبةالله بن المبارک البغدادی مشهور به شیخ ابوالبرکات بوده‌است و با بسیاری از مشایخ طریقت از جمله شیخ عبدالقادر گیلانی مصاحبت داشته‌است. شیخ ابومسعود اندلسی جانشین شیخ ابوالبرکات است و به عنوان قطب دهم بعد از غیبت کبرای امام دوازدهم در سلسلهٔ نعمت‌اللهی به حساب می‌آید. مرقد وی در بغداد، در گورستان امام احمد حنبل واقع است.[۱]

ابومسعود (ابوالسّعود) بن الشِّبل البغدادی الاندلسی
درگذشت۵۷۹ ق
آرامگاهعراق، بغداد
منصبقطب دهم بعد از غیبت کبرای امام دوازدهم در سلسلهٔ نعمت‌اللهی
مکتبعرفان و تصوف اسلامی

نسبت خرقه شیخ ابومسعود اندلسی

ویرایش

شاه نعمت‌الله ولی در بیان نام سلسله مشایخ خود چنین سروده‌است.[۲] مواردی که در شعر در داخل پرانتز ذکر شده، بر اساس کتاب طرائق‌الحقائق است.

شیخ ما کامل و مکمّـل بودقطب وقت و امام عادل بود
گاه ارشاد چون سخن گفتیدُر توحید را نکوسُـفتی
یافعی بود (و) نام عبداللهرهرو رهروان آن درگاه
صالح بربریّ روحانیشیخِ شیخِ من است تا دانی
پیر او هم کمال کوفی بودکز کمالش بسی کمال(ها) فزود (بفزود)
باز باشد ابوالفتوحِ صعید (سعید)که سعید (صعیدی) است آن سعید شهی (شهید)
از ابی‌مدین او عنایت یافتبه کمال از ولیّ ولایت یافت
مغربی بود مشرقی به صفاآفتاب تمام و مه‌سیما
شیخ ابی‌مدین است شیخ (سعید)که نظیرش نبود در توحید
دیگر آن عارفِ ودود بوَدکنیت او ابوالسـّعود بود
بود در اندلس ورا مسکنبس کرم کرد روح او با من
پیر او بود هم ابوالبرکاتبه جمال و کمال و ذات و صفات
باز ابوالفضل بود بغدادیأفضل فاضلان به استادی
شیخِ او احمد غزالی بودمظهر کامـل جلالی بود

شیخ ابومسعود اندلسی در فتوحات مکیه

ویرایش

شیخ محی‌الدّین عربی بارها در فتوحات مکیه از شیخ ابومسعود اندلسی یاد و سخنانی از وی نقل کرده‌است.[۳] از جمله در باب چهل و چهارم «فی البهالیل و أئمّتهم فی البهلّلة» به نقل گفتاری در خصوص عقلای مجانین از اهل‌الله از شیخ ابومسعود اندلسی، که ابن عربی او را أبی‌السّعود بن الشّبل البغدادی و عاقل زمانه‌اش معرفی می‌کند، می‌پردازد:

قیل لأبی السعود بن الشبل البغدادی عاقل زمانه ما تقول فی عقلاء المجانین من أهل اللّٰه فقال رضی اللّٰه عنه هو ملاح و العقلاء منهم أملح قیل له فبما ذا نعرف مجانین الحق من غیرهم فقال مجانین الحق تظهر علیهم آثار القدرة و العقلاء یشهد الحق بشهودهم أخبرنی بذلک عنه صاحبه أبو البدر التماسکی رحمه اللّٰه و کان ثقة ضابطا عارفا بما ینقل لا یجعل فاء مکان واو فقال الشیخ من شاهد ما شاهدوا و أبقی علیه عقله فذلک أحسن و أمکن فإنه قد أقیم و أعطی من القوة قریبا مما أعطیت الرسل.[۴]

ذکر شیخ ابومسعود اندلسی در منابع تاریخی

ویرایش

در برخی منابع از وی نام برده شده‌است. از جملهٔ این منابع:

منابع

ویرایش
  1. سلطانی گنابادی؛ حاج محمّدباقر، رهبران طریقت و عرفان، انتشارات حقیقت، چاپ پنجم، تهران: ۱۳۸۳، ص ۱۳۳
  2. کرمانی، عبدالرّزاق، تذکره در مناقب حضرت شاه نعمت‌الله ولی (مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی)، به کوشش: ژان اوبن، تهران: ۱۳۳۵، صص ۵۵–۵۴؛ مواردی که داخل پرانتز ذکر شده، بر اساس کتاب طرائق‌الحقائق (صص ۳۲۶–۳۲۵) است. به نقل از: شیخ سفلی و پازوکی؛ «ابوالفضل بغدادی جانشین گمنام شیخ احمد غزالی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۷۷–۷۶.
  3. برای آگاهی بیشتر نک. نایب الصدر شیرازی، محمّد، طرائق الحقائق، طبع طهران، طهران: بی‌تا، مجلّد دوم، صص ۲۷۴–۲۷۶
  4. الحاتمی الطّائی (ابن عربی)، شیخ محی‌الدّین، الفتوحات المکیّة (فی أربع المجلّدات)، مجلّد أوّل، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌جا: بی‌تا، ص ۲۴۸