باز کردن منو اصلی

شیربها که امروزه در برخی مناطق رایج است، عبارت است از پولی که داماد قبل از مراسم ازدواج، علاوه بر مهریه، به خانوادۀ عروس می‌دهد. شیربها غیر از مهریه‌ است؛ ازاین‌رو، احکام مهریه بر آن مترتّب نمی‌شود.
در افغانستان به آن ولول می گویند.

تاریخویرایش

در قانون حمورابی آمده‌است:[۱]

اگر زنی بمیرد و پسری نداشته‌باشد، جهیزیۀ زن منهای ارزش شیربها به پدر زن عودت داده می‌شود.

منابعویرایش