داماد

مردی که قرار است بزودی با کسی ازدواج کند یا به تازگی با کسی ازدواج نموده است.

هنگامی‌که یک مرد و یک زن با هم ازدواج می‌کنند، به مرد داماد می‌گویند. همچنین به زن عروس می‌گویند. داماد همچنین به‌عنوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی هم به‌کار می‌رود به این معنا که شوهر دختر آقای فلان، در حکم داماد آقای الف محسوب می‌شود.

رونالد ریگان در لباس دامادی

داماد در ادبیات فارسیویرایش

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

که این عجوزه عروس هزار دامادست (حافظ)


سرافراز داماد رستم بود

بایران زمین همچو او کم بود (فردوسی)

جستارهای وابستهویرایش