داماد

مردی که قرار است بزودی با کسی ازدواج کند یا به تازگی با کسی ازدواج نموده است.

هنگامی‌که یک مرد و یک زن با هم قرار ازدواج می‌گذارند و ازدواج می‌کنند، به مرد در روز ازدواج داماد می‌گویند. همچنین به زن در روز ازدواج عروس می‌گویند. داماد همچنین به‌عنوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی هم به‌کار می‌رود به این معنا که شوهر دختر آقای الف، در حکم داماد آقای الف محسوب می‌شود.

رونالد ریگان در لباس دامادی

جستارهای وابستهویرایش