صاحب‌اختیار

صاحب‌اختیار از القاب قاجاری است و ممکن است به هریک از افراد زیر اشاره داشته باشد: