صادق (ابهام‌زدایی)

صادق یک نام است.

صادق همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: