باز کردن منو اصلی

صادِق به معنی راستگو نامی برای مردان است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: