صاع یکای جرم برابر با ۹ رَطل عراقی است. در نتیجه هر صاع برابرِ ۲۸۳۰،۴۶۴ گرم است. مقدار زکات فطره برای هر شخص برابر یک صاع قوت غالب می‌باشد.

صاع
Moroccan Sāʿ-messure made of copper for measuring zakāt al-fitr from the time of Meriniden
اطلاعات یکا
یکایجرم
نشانصاع 
تبدیل یکا
۱ صاع در ...... برابر است با ...
   صاع   ۱ صاع
   رَطل عراقی   ۹ رطل

منابع

ویرایش