صاع یکای جرم برابر با ۹ رَطل عراقی است. در نتیجه هر صاع برابرِ ۲۸۳۰،۴۶۴ گرم است. مقدار زکات فطره برای هر شخص برابر یک صاع قوت غالب می‌باشد.

منابعویرایش