صفت (ابهام‌زدایی)

صفت می‌تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد:

در محاسبات: