در علوم کامپیوتر یک صف دوطرفه (Double ended queue یا dequeue) نوعی نوع داده انتزاعی است که یک صف را تعمیم می‌بخشد به طوری که بتوان هم از ابتدای صف و هم از انتهای صف حذف یا اضافه کرد و دسترسی داشت.

ویژگی‌ها

این ساختمان داده هم مانند صف از عملکرد بر اساس سیاست FIFO (خروج به ترتیب ورود) و هم مانند پشته از عملکرد بر اساس سیاست LIFO (خروج به ترتیب عکس ورود) پشتیبانی می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت پشته و صف خاص شده‌های صف دوطرفه هستند و می‌توان هر دو را با استفاده از صف دو طرفه پیاده‌سازی کرد.

توابع

 
حذف و اضافه در صف دوطرفه

در صف دو طرفه دو عمل اصلی صف و پشته (حذف و اضافه) تبدیل به چهار عمل اصلی به صورت اضافه کردن به ابتدا، اضافه کردن به انتها، حذف از ابتدا، حذف از انتها می‌شوند. همچنین معمولاً از توابعی برای دسترسی به عنصر اول و آخر صف استفاده می‌شود.

نام این عملیات در زبان‌های مختلف متفاوت است. می‌توانید تعدادی از نام توابع صف را در زبان‌های برنامه‌نویسی در جدول زیر مشاهده کنید.

توابع نام مشهور Ada C++ Java Perl PHP Python Ruby JavaScript
اضافه کردن عنصر به انتهای آرایه inject, snoc Append push_back offerLast push array_push append push push
اضافه کردن عنصر به اول آرایه push, cons Prepend push_front offerFirst unshift array_unshift appendleft unshift unshift
حذف عنصر انتها eject Delete_Last pop_back pollLast pop array_pop pop pop pop
حذف عنصر ابتدا pop Delete_First pop_front pollFirst shift array_shift popleft shift shift
برگرداندن عنصر انتها Last_Element back peekLast $array[-1] end <obj>[-1] last <obj>[<obj>.length - 1]
برگرداندن عنصر ابتدا First_Element front peekFirst $array[0] reset <obj>[0] first <obj>[0]

پیاده‌سازی

معمولاً صف دوطرفه را با استفاده از آرایه پویا یا فهرست پیوندی دوطرفه پیاده‌سازی می‌کنند.

به طور مثال پیاده‌سازی ای از صف دوطرفه با استفاده از آرایه پویا در زبان برنامه‌نویسی پایتون به صورت زیر است:

class Deque:
  #Constructor
  def __init__(self):
    self.elements = []
  #Insert element at front
  def addFront(self, element):
    self.elements.append(element)
  #Insert element at back
  def addBack(self, element):
    self.elements.insert(0,element)
  #Remove first element
  def removeFront(self):
    self.elements.pop()
  #Remove last element
  def removeBack(self):
    self.elements.pop(0)
  #Return first element
  def first(self):
    return self.elements[0]
  #Return last element
  def last(self):
    return self.elements[len(self.elements)-1]
  #Return current size of deque
  def size(self):
    return len(self.elements)

پیچیدگی

در صورت پیاده‌سازی با آرایه پویا یا فهرست پیوندی دوطرفه تمام عملیات از   می‌باشد.

منابع

ویکی‌پدیا انگلیسی