چهار عمل اصلی

جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
علامت چهار عمل اصلی.

به چهار عمل پایه‌ای حساب (جمع، تفریق، ضرب و تقسیمچهار عمل اصلی گفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش