ضمیر شخصی سوم شخص مفرد خنثی


It (به انگلیسی: It) ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد خنثی در زبان انگلیسی است که برای اشاره به اشیا، چیزها، گیاهان و گاهی جانوران و نوزادان از آن به کار می‌رود.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

کاربردویرایش

ضمیر it (به معنای آن) به جای اسم چیزها یا جانورانی به‌کار می‌رود که یک بار در جمله آمده و از تکرار شدن آن پیش‌گیری می‌کند. البته ضمیر ممکن است مرجع مشخصی در جمله نداشته باشد و مرجع آن آشکار و به‌راحتی قابل تشخیص باشد. معادل فارسی ضمیر it "آن" و گاهی "او" است. it از لحاظ صرفی ضمیر سوم شخص اجسام است و از لحاظ دستوری نقش فاعلی و مفعولی دارد. برای نمونه:

مفعولی:

".I don't want to talk about it"

(من نمی‌خواهم درباره آن سخن بگویم.)

".Where's my pen?" "You left it by the phone"

("خودکارم کجاست؟" "آن را کنار تلفن جا گذاشتی.")

فاعلی:

".Where's my pen?" "It is here"

("خودکارم کجاست؟" "آن این‌جاست.")