عبدالقادر

نام کوچک مردانه

عبدالقادر ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره نماید: