عبدالملک

نام کوچک مردانه

عبد الملک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: