عبدالملک

نام کوچک مردانه
(تغییرمسیر از عبدالمک بن مروان)

عبد الملک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: