عبدی نام یا نام خانوادگی در زبان فارسی و عربی است و ممکن است به هر یک از اشخاص زیر اشاره داشته باشد: