ترکی ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

نسبتی فرهنگی به مردمان ترک؛ مانند غذای ترکی.

اشاره به زبان‌های ترکی.