باز کردن منو اصلی

عتبة بن غزوان از اصحاب مشهور محمد پیامبر اسلام بود. او هفتمین فردی بود که اسلام آورد و در هجرت محمد به اتیوپی شرکت کرد، ولی بازگشت تا پیش از هجرت دوم به مدینه با محمد در مکه باشد. او در غزوه بدر (۶۲۴), غزوه احد (۶۲۵), و غزوه خندق (۶۲۷) و بسیاری از نبردهای دیگر از جمله جنگ یمامه جنگید.

منابعویرایش