عدد اول رامانوجان

در ریاضیات عدد اول رامانوجان عدد اولی است که نتیجه ثابت شده توسط سرینیسوا رامانوجان مربوط به تابع شمارش اعداد اول را ارضا می‌کند.

ریشه و تعریفویرایش

در سال ۱۹۱۹ رامانوجان اثبات جدیدی از اصل برتراند را منتشر کرد است که همان‌طور که او گفته برای اولین بار توسط چبیشف اثبات شده‌است.[۱] در پایان دو صفحه منتشر شده، رامانوجان یک نتیجه تعمیم یافته را استنتاج می‌کند و آن این است:

  A104272

که در آن   تابع شمارش اعداد اول است که برابر است با تعداد اعداد اول کمتر یا مساوی x.

تعریف اعداد اول رامانوجان این است:

n امین عدد اول رامانوجان کوچکترین عدد صحیحی است (Rn) که در معادله زیر صدق می‌کند:

  برای همه xRn[۲]

به عبارت دیگر اعداد اول رامانوجان اعداد صحیحی هستند که به ازای هر کدام از آن‌ها حداقل n عدد اول بین x و x/2 وجود دارد جایی که xRn

پنج عدد اول رامانوجان عبارت اند از ۲، ۱۱، ۱۷، ۲۹، و ۴۱.

منابعویرایش

  1. Ramanujan, S. (1919), "A proof of Bertrand's postulate", Journal of the Indian Mathematical Society, 11: 181–182
  2. Jonathan Sondow. "Ramanujan Prime". MathWorld.