عدد گالیله

عدد گالیله(به انگلیسی: Galilei number) یک عدد بدون بعد می باشد که در دینامیک سیالات نشان دهده نسبت نیروی گرانش به نیروی لزجت است.این عدد در جریان ویسکوز و برای محاسبه ی انبساط حرارتی به کار می رود، مثلا برای توصیف رفتار فیلم سیال بر روی یک دیواره.این عدد به افتخار دانشمند ایتالیایی گالیلئو گالیله(به ایتالیایی: Galileo Galilei) نام گذاری شده است.

رابطهویرایش

 

که در این رابطه:

  •  : شتاب گرانشی, (در SI با واحد: m/s2)
  •  : طول مشخصه, (در SI با واحد: m)
  •  : ویسکوزیته دینامیک, (در SI با واحد: m2/s)

منابعویرایش

  • VDI-Wärmeatlas; 5., extended Edition; VDI Verlag Düsseldorf; 1988; page Bc 1 (German)
  • W. Wagner; Wärmeübertragung; 5., revised Edition; Vogel Fachbuch; 1998; page 119 (German)