عرض از مبدأ (نام علمی: y-intercept) در علم هندسه تحلیلی به کار می‌رود و عبارت است از محل برخورد تابع با محور yها.[۱] مقدارِ عددیِ عرض از مبدأ برابر است با مقدار تابع در آن نقطه. به عبارت دیگر، مقدار تابع به ازای x=0.

در این شکل مقدارِ عددیِ عرض از مبدأ برابر ۱ است و با نقطه‌ای قرمز رنگ مشخص شده‌است.

منابع ویرایش

  1. Weisstein, Eric W. "y-Intercept". MathWorld--A Wolfram Web Resource. Retrieved 2010-09-22.