عزیز (نام)

نام کوچک مردانه

عزیز یکی از نام‌های عربی است و می‌تواند به‌عنوان نام کوچک یا نام خانوادگی به کار رود.

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش