عصب زند زبرین

از اعصاب ترمینال شبکه بازویی
(تغییرمسیر از عصب شعاعی)

عصب زند زبرین (عصب رادیال، شعاعی، Radial nerve) از مهمترین اعصاب دست است. این عصب از تنه خلفی یا پشتی شبکه بازویی (C5, C6, C7, C8 و T1) خارج شده و در بازو موجب فعالیت عضله سه سر بازویی می‌شود. این عصب از زیربغل عبور کرده در قسمت‌های بالایی بازو در سمت داخل بازو قرار دارد سپس هر چه پایین‌تر می‌آید به سمت پشت استخوان بازو می‌رود. چسبیده به استخوان کم‌کم استخوان را دور زده و در قسمت‌های پایین‌تر در سمت خارجی آرنج و سر استخوان زند زبرین (رادیوس) قرار می‌گیرد.

عصب زند زبرین
The suprascapular, axillary, and radial nerves.
جزئیات
ازposterior cord
بهposterior interosseous nerve
عصب‌دهیposterior compartment of the arm, posterior compartment of the forearm
شناسه‌ها
لاتینnervus radialis
MeSHD011826
TA98A14.2.03.049
TA26431
FMA37069

این عصب در پایین‌تر از آرنج موجب حرکت تعدادی از عضلات ساعد و موجب حس قسمتی از دست می‌شود. قسمت اصلی از عصب زند زبرین عصب خلفی interosseous، تأمین کنترل موتور به عضلات اکستانسور ساعد، کنترل مچ دست، انگشت شست و انگشتان است. آن را با رشته‌های حسی به کپسول پشتی مچ دست خاتمه می‌یابد.

کالبدشناسی ویرایش

عصب رادیال با سوراخ کردن سپتوم بین عضلانی خارجی در پائین بازو از خلف به قدام آمده و در جلو اپیکوندیل خارجی در حفره کوپیتال بین عضلات براکیالیس و براکیورادیالیس قرار گرفته و به دو شاخه انتهائی سطحی و عمقی تقسیم می‌شود. شاخه‌های جانبی عصب رادیال در ساعد شامل شاخه‌های موسکولار و مفصلی (برای مفصل آرنج) می‌باشد، شاخه سطحی عصب رادیال حسی بوده و در زیر عضله براکیورادیالیس نزول می‌کند، سپس به خلف دست رفته و پوست ناحیه خلفی دست را حس می‌دهد. شاخه عمقی عصب رادیال حرکتی بوده و با عبور از بین الیاف عضله سوپیناتور به خلف ساعد رفته و به عضلات این ناحیه عصب می‌دهد.[۱]

 Dorsal scapular nerve (rhomboids, levator scapulae)Suprascapular nerve (supraspinatus, infraspinatus)Nerve to subclavius (subclavius)Lateral pectoral nerve (pectoralis major)Musculocutaneous nerve (coracobrachialis, brachialis, biceps brachii)Axillary nerve (deltoid, teres minor)Median nerve (forearm flexors except FCU and ulnar part of FDP, thenar muscles)Ulnar nerve (FCU and ulnar part of FDP, most intrinsic hand musclesMedial cutaneous nerve of forearmMedial cutaneous nerve of armRadial nerve (triceps brachii, supinator, anconeus, forearm extensors, brachioradialis)Lower subscapular nerve (lower part of subscapularis, teres major)Thoracodorsal nerve (latissimus dorsi)Medial pectoral nerve (pectoralis major, pectoralis minor)Upper subscapular nerve (upper part of subscapularis)Long thoracic nerve of Bell (serratus anterior)Cervical spinal nerve 5Cervical spinal nerve 6Cervical spinal nerve 7Cervical spinal nerve 8Thoracic spinal nerve 1
Anatomical illustration of the brachial plexus with areas of roots, trunks, divisions and cords marked. Clicking on names of branches will link to their Wikipedia entry.

جستارهای وابسته ویرایش

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl
  1. درسنامه دستگاه اسکلتی-عضلانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بازنگری چهارم. مهر ۱۳۸۹.