شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب نخاعی گردنی پنجم تا هشتم (C۵ تا C۸) و اولین عصب نخاعی سینه‌ای (یعنی T۱) ایجاد می‌گردد. شبکه بازویی حاوی رشته‌های عصبی مختلف جهت انتشار در پوست، عروق، مفاصل، استخوانها و ماهیچه‌های اندام فوقانی است.

شبکه بازویی
Gray808.png
The right brachial plexus with its short branches, viewed from in front.
جزئیات
لاتینplexus brachialis
از
C5, C6, C7, C8, T1
InnervatesSensory and motor innervation to the upper limb
شناسه‌ها
فهرست گریp.930
سرعنوان پزشکیA08.800.800.720.050
دورلندز
/السویر
p_24/12647576
واژگان آناتومیA14.2.03.001
اف‌ام‌اِی5906
Anatomical terms of neuroanatomy

تنه‌های شبکه بازوییویرایش

شبکه بازویی دارای سه تنه است که عبارتنداز:

 • تنه فوقانی [۱]
 • تنه میانی [۲]
 • تنه تحتانی [۳]

تنه فوقانی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب گردنی پنجم و ششم (C۵-C۶) به وجود می‌آید. شاخه پیشین هفتمین عصب گردنی(C۷)، به تنهایی تنه میانی شبکه بازویی را ایجاد می‌کند. شاخه‌های پیشین عصب گردنی هشتم و اولین عصب سینه‌ای، تنه تحتانی شبکه را می‌سازند.

Dorsal scapular nerve (rhomboids, levator scapulae)Suprascapular nerve (supraspinatus, infraspinatus)Nerve to subclavius (subclavius)Lateral pectoral nerve (pectoralis major)Musculocutaneous nerve (coracobrachialis, brachialis, biceps brachii)Axillary nerve (deltoid, teres minor)Median nerve (forearm flexors except FCU and ulnar part of FDP, thenar muscles)Ulnar nerve (FCU and ulnar part of FDP, most intrinsic hand musclesMedial cutaneous nerve of forearmMedial cutaneous nerve of armRadial nerve (triceps brachii, supinator, anconeus, forearm extensors, brachioradialis)Lower subscapular nerve (lower part of subscapularis, teres major)Thoracodorsal nerve (latissimus dorsi)Medial pectoral nerve (pectoralis major, pectoralis minor)Upper subscapular nerve (upper part of subscapularis)Long thoracic nerve of Bell (serratus anterior)Cervical spinal nerve 5Cervical spinal nerve 6Cervical spinal nerve 7Cervical spinal nerve 8Thoracic spinal nerve 1 
Anatomical illustration of the brachial plexus with areas of roots, trunks, divisions and cords marked. Clicking on names of branches will link to their Wikipedia entry.

طناب‌های شبکه بازوییویرایش

هر یک از تنه‌های شبکه بازویی در مسیرش به طرف پایین و خارج به دو شاخه پیشین (قدامی) و پشتی (خلفی) تقسیم شده، به نوعی خاص پیوستگی یافته و طناب‌های شبکه بازویی را به وجود می‌آورند که عبارتنداز:

 • طناب پشتی [۴]
 • طناب خارجی [۵]
 • طناب داخلی [۶]

طناب پشتی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پشتی سه تنه شبکه بازویی ایجاد می‌گردد. شاخه‌های پیشین تنه‌های فوقانی و میانی شبکه بازویی، طناب خارجی را به وجود می‌آورند. طناب داخلی شبکه بازویی فقط از شاخه پیشین تنه تحتانی ایجاد می‌شود.

شاخه‌های جانبی شبکهویرایش

مهمترین شاخه‌های جانبی شبکه بازویی شامل موارد زیر است:

شاخه‌های انتهایی شبکهویرایش

شاخه‌های مهم انتهایی شبکه بازویی شامل اعصاب محیطی زیر هستند:

آسيب هاي شبكه ي براكيال بيشتر به دنبال تروماي تركشنال يا ادداكشن بازو به همراه انحراف گردن به سمت مقابل ايجاد ميشود. بارنز اين آسيب را به چهار گروه تقسيم كرد:

١-آسيب هاي C5-C6

۲-آسيب هاي C5-C6-C7

٣-ضايعات دژنراتيو كل شبكه

٤-آسيب هاي C7-C8-T1 (نادرتر)

پانویسویرایش

 1. Upper trunk
 2. Middle trunk
 3. Lower trunk
 4. Posterior cord
 5. Lateral cord
 6. Medial cord
 7. Medial cutaneous nerve of arm
 8. Medial cutaneous nerve of forearm
 9. Axillary nerve
 10. Musculocutaneous nerve

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6