شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب نخاعی گردنی پنجم تا هشتم (C۵ تا C۸) و اولین عصب نخاعی سینه‌ای (یعنی T۱) ایجاد می‌گردد. شبکه بازویی حاوی رشته‌های عصبی مختلف جهت انتشار در پوست، عروق، مفاصل، استخوان‌ها و ماهیچه‌های اندام فوقانی است.

شبکه بازویی
The right brachial plexus with its short branches, viewed from in front.
جزئیات
ازC5, C6, C7, T1, T1
عصب‌دهیSensory and motor innervation to the upper limb
شناسه‌ها
لاتینplexus brachialis
MeSHD001917
TA98A14.2.03.001
TA26395
FMA5906

اعصابی که به اندام فوقانی وارد می‌شوند اعمال زیر را انجام می‌دهند: ۱ -تامین حس پوست و ساختمان‌های عمقی مانند مفاصل، ۲ -تامین اعصاب حرکتی عضلات ،۳ -تنگ کردن قطر عروق از طریق الیاف سمپاتیک ،۴ -ترشح غدد عروق از طریق الیاف سمپاتیک. شاخه‌های قدامی ریشه‌های نخاعی C5 الی T1 در تشکیل این شبکه شرکت دارند. ریشه‌های C5,C6 با هم یکی می‌شوند و تنه فوقانی و C7 هم به تنهایی تنه میانی و T1,C8 نیز با هم یکی شده و تنه تحتانی را ایجاد می‌کنند. تنه‌ها هر کدام به قدامی و خلفی دو شاخه تقسیم می‌شوند. شاخه‌های قدامی تنه‌های فوقانی و میانی با هم یکی شده و طناب خارجی را شکل می‌دهند، شاخه قدامی تنه تحتانی نیز طناب داخلی می‌سازد و شاخه‌های خلفی هر سه تنه با هم یکی شده و طناب خلفی را بوجود می‌آورد. شبکه بازویی در شروع در ناحیه گردن است و تنه‌های آن ماهیچه‌های نردبانی (اسکالن) قرار گرفته‌اند، در کنار خارجی اسکالن مدیوس تنه‌ها تشکیل می‌شوند، در مجاورت سرخرگ زیربغلی طناب‌ها تشکیل می‌شوند، ریشه‌ها و تنه‌ها و شاخه‌های منشعب از آنها در بالای ترقوه و طناب‌ها و شاخه‌های مربوط به آنها در زیر ترقوه قرار دارند.[۱]

تنه‌های شبکه بازویی

ویرایش

شبکه بازویی دارای سه تنه است که عبارتنداز:

 • تنه فوقانی[۲]
 • تنه میانی[۳]
 • تنه تحتانی[۴]

تنه فوقانی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب گردنی پنجم و ششم (C5-C۶) به وجود می‌آید. شاخه پیشین هفتمین عصب گردنی(C۷)، به تنهایی تنه میانی شبکه بازویی را ایجاد می‌کند. شاخه‌های پیشین عصب گردنی هشتم و اولین عصب سینه‌ای، تنه تحتانی شبکه را می‌سازند.

 Dorsal scapular nerve (rhomboids, levator scapulae)Suprascapular nerve (supraspinatus, infraspinatus)Nerve to subclavius (subclavius)Lateral pectoral nerve (pectoralis major)Musculocutaneous nerve (coracobrachialis, brachialis, biceps brachii)Axillary nerve (deltoid, teres minor)Median nerve (forearm flexors except FCU and ulnar part of FDP, thenar muscles)Ulnar nerve (FCU and ulnar part of FDP, most intrinsic hand musclesMedial cutaneous nerve of forearmMedial cutaneous nerve of armRadial nerve (triceps brachii, supinator, anconeus, forearm extensors, brachioradialis)Lower subscapular nerve (lower part of subscapularis, teres major)Thoracodorsal nerve (latissimus dorsi)Medial pectoral nerve (pectoralis major, pectoralis minor)Upper subscapular nerve (upper part of subscapularis)Long thoracic nerve of Bell (serratus anterior)Cervical spinal nerve 5Cervical spinal nerve 6Cervical spinal nerve 7Cervical spinal nerve 8Thoracic spinal nerve 1
Anatomical illustration of the brachial plexus with areas of roots, trunks, divisions and cords marked. Clicking on names of branches will link to their Wikipedia entry.

طناب‌های شبکه بازویی

ویرایش

هر یک از تنه‌های شبکه بازویی در مسیرش به طرف پایین و خارج به دو شاخه پیشین (قدامی) و پشتی (خلفی) تقسیم شده، به نوعی خاص پیوستگی یافته و طناب‌های شبکه بازویی را به وجود می‌آورند که عبارتنداز:

 • طناب پشتی[۵]
 • طناب خارجی[۶]
 • طناب داخلی[۷]

طناب پشتی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پشتی سه تنه شبکه بازویی ایجاد می‌گردد. شاخه‌های پیشین تنه‌های فوقانی و میانی شبکه بازویی، طناب خارجی را به وجود می‌آورند. طناب داخلی شبکه بازویی فقط از شاخه پیشین تنه تحتانی ایجاد می‌شود.

شاخه‌های جانبی شبکه

ویرایش

مهمترین شاخه‌های جانبی شبکه بازویی شامل موارد زیر است:

شاخه‌های انتهایی شبکه

ویرایش

شاخه‌های مهم انتهایی شبکه بازویی شامل اعصاب محیطی زیر هستند:

آسیب‌های شبکهٔ براکیال بیشتر به دنبال ترومای ترکشنال یا ادداکشن بازو به همراه انحراف گردن به سمت مقابل ایجاد می‌شود. بارنز این آسیب را به چهار گروه تقسیم کرد:

۱-آسیب‌های C5-C6

۲-آسیب‌های C5-C6-C7

۳-ضایعات دژنراتیو کل شبکه

۴-آسیب‌های C7-C8-T1 (نادرتر)

پانویس

ویرایش
 1. درسنامه دستگاه اسکلتی-عضلانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بازنگری چهارم. مهر ۱۳۸۹.
 2. Upper trunk
 3. Middle trunk
 4. Lower trunk
 5. Posterior cord
 6. Lateral cord
 7. Medial cord
 8. Medial cutaneous nerve of arm
 9. Medial cutaneous nerve of forearm
 10. Axillary nerve
 11. Musculocutaneous nerve

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6