ماهیچه عرضی شکم

(تغییرمسیر از عضله عرضی شکمی)

ماهیچه عرضی شکم (به انگلیسی: Transverse abdominal muscle) درونی‌ترین ماهیچه از ماهیچه‌های دیوارهٔ پیشین (قدامی) بیرونی شکم است. ماهیچه‌های دیواره پیشین بیرونی شکم عبارتند از: ماهیچه راست شکم، ماهیچه مایل بیرونی شکم، ماهیچه مایل درونی شکم و ماهیچه عرضی شکم.به‌طور افقی در کنار بدن و پهلوها به شکل صفحه ای از رشته های عضلانی قرار گرفته و قابل لمس نمی باشد. کشش دیواره شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسی از اعمال این عضله است .با کشیدن محتویات شکم به داخل و با انقباض ایزومتریکی در حالت طاقباز باز و یا ایستاده می توان این عضله راتق.یت کرد.

ماهیچه عرضی شکم
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Transversus abdominis.png
The ماهیچه عرضی شکم، ماهیچه راست شکم، and Pyramidalis.
Details
ریشهIliac crest, inguinal ligament, thoracolumbar fascia, and costal cartilages 7-12
InsertionXiphoid process, linea alba, pubic crest and pecten pubis via conjoint tendon
سرخرگsubcostal arteries.
عصب محیطیThoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), iliohypogastric nerve (L1), and ilioinguinal nerve (L1).
بیان حرکات در طبCompresses abdominal contents
Identifiers
لاتینMusculus transversus abdominis
واژگان کالبدشناسیA04.5.01.019
واژگان کالبدشناسی2375
FMA15570
Anatomical terms of muscle

ماهیچه عرضی شکم در درون دو ماهیچه مایل بیرونی و مایل درونی واقع شده است. این ماهیچه از یک سوم بیرونی رباط کشاله ران، از دو سوم بیرونی تاج خاصره و از آپونورز کمری و از سطح داخلی شش غضروف دنده‌های پایین منشأ می‌گیرد و الیاف عضلانی آن پس از تبدیل به نیام در ساختمان دیواره پسین (خلفی) غلاف ماهیچه راست شکم شرکت می‌کنند.

کارکردویرایش

ماهیچه عرضی شکم، ماهیچه اصلی بازدم فعال محسوب می‌شود و از طریق کشیدن دیواره شکم به داخل، موجب بازدم فعال می‌شود. ماهیچه عرضی شکم به ما کمک می‌کند تا شکم را سفت کنیم و به درون بکشیم و همچنین در بازدم نیز کمک می‌کند. این ماهیچه مانند یک کمربند به شکم و احشای داخل آن فشار وارد می‌کند و دیواره شکم را صاف می‌کند.

ضعف این ماهیچه اجازه می‌دهد که شکم از قدام برجسته شود؛ بنابراین به طور غیر مستقیم در افزایش قوس کمری نقش دارد. اگر این ماهیچه ضعیف باشد، هنگام فلکشن تنه از حالت خوابیده به پشت یا هایپراکستنشن تنه از حالت دمر، طرفین شکم بر جسته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه مایل بیرونی شکم

منابعویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 414   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • اصول حرکت‌شناسی ساختاری تامپسون
  • بررسی و عملکرد عضلات جلد دوم کندال