باز کردن منو اصلی

غربال آتکین (به انگلیسی: Sieve of Atkin) الگوریتمی برای پیدا کردن اعداد اول است. این روش از غربال اراتوستن سریع‌تر و پیچیده‌تر است.

پیچیدگی محاسباتیویرایش

پیچیدگی محاسباتی این الگوریتم برای محاسبه اعداد اول کوچکتر از N برابر است با ‎ ‎ عمل جمع و حافظه مورد نیاز برابر با ‎ ‎ می‌باشد.[۱]

شبه‌کدویرایش

// arbitrary search limit
limit ← ۱۰۰۰۰۰۰

// initialize the sieve
is_prime(i) ← false, i ∈ [5, limit]

// put in candidate primes:
// integers which have an odd number of
// representations by certain quadratic forms
for (x, y) in [1, √limit] × [۱, √limit]:
 n ← 4x²+y²
 if (n ≤ limit) ∧ (n mod 12 = ۱ ∨ n mod 12 = ۵):
 is_prime(n) ← is_prime(n)
 n ← 3x²+y²
 if (n ≤ limit) ∧ (n mod 12 = ۷):
 is_prime(n) ← is_prime(n)
 n ← 3x²-y²
 if (x > y) ∧ (n ≤ limit) ∧ (n mod 12 = ۱۱):
 is_prime(n) ← is_prime(n)

// eliminate composites by sieving
for n in [5, √limit]:
 if is_prime(n):
    // n is prime, omit multiples of its square; this is
    // sufficient because composites which managed to get
    // on the list cannot be square-free
 is_prime(k) ← false, k ∈ {n², 2n², 3n², … , limit}

print 2, 3
for n in [5, limit]:
 if is_prime(n): print n

منابعویرایش

 1. A.O.L. Atkin, D.J. Bernstein, Prime sieves using binary quadratic forms, Math. Comp. , Vol. 73 (2004), 1023-1030.