باز کردن منو اصلی

غلام گردش راهرو یا پاگردی است که پیرامون گنبد، حیاط یا تالار می‌گردد و بر سه نوع است:

  • راسته رو
  • صلیب رو
  • کنارو

پانویسویرایش