باز کردن منو اصلی

فاز به معنی «گام» است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: