فرهاد بیگ چرکس

فرهاد بیگ چرکس (مرگ در ۱۶۱۴) یکی از بزرگان چرکس دربار شاه عباس صفوی (ح. ۱۵۸۸–۱۶۲۹) بود. او که از مقام غلم بالاتر رفته بود، از موقعیت بالایی در دربار سلطنتی برخوردار بود، تا اینکه پس از یک دسیسه درباری در سال ۱۶۱۴ اعدام شد.[۱]

منابع

  1. Manz & Haneda 1990, pp. ۸۱۶–۸۱۹.
  • Floor, Willem M.; Faghfoory, Mohammad H. (2007). The Dastur Al-moluk: A Safavid State Manual, by Mohammad Rafi' al-Din Ansari. Mazda Publishers. pp. 187–188. ISBN 978-1-56859-195-7.
  • Maeda, Hirotake (2006). "The forced migrations and reorganisation of the regional order in the Caucasus by Safavid Iran: Preconditions and developments described by Fazli Khuzani". In Ieda, Osamu; Uyama, Tomohiko. Reconstruction and interaction of Slavic Eurasia and its neighbouring worlds (PDF). Slavic Eurasian Studies, No.10. Sapporo: Slavic Research Centre, Hokkaido University. p. 253. ISBN 4938637391.
  • Manz, Beatrice; Haneda, Masashi (1990). "ČARKAS". Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7. pp. 816–819.
پیشین:
یوسف خان ارمنی
میر شکارباشی
۱۶۱۴
پسین:
یوسف آقا چرکس