یوسف خان ارمنی

یوسف خان ارمنی یکی از غلمان و مقامات صفوی با اصالت ارمنی و بیگلربیگ گرگان (۱۶۰۴)، شماخی (۱۶۱۰-?) و شیروان (۱۶۱۰–۱۶۲۴) در زمان حکومت شاه عباس (ح. ۱۵۸۸–۱۶۲۹) بود.

منابعویرایش

  • Allsen, Thomas (2006). The Royal Hunt in Eurasian History. University of Pennsylvania Press. p. 90. ISBN 978-0-8122-3926-3.
  • Blow, David (2009). Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend. I.B.Tauris. pp. 134, 176. ISBN 978-0-85771-676-7.
  • Floor, Willem M.; Faghfoory, Mohammad H. (2007). The Dastur Al-moluk: A Safavid State Manual, by Mohammad Rafi' al-Din Ansari. Mazda Publishers. pp. 187–188. ISBN 978-1-56859-195-7.
  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. pp. 152–153, 278–279, 286. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Floor, Willem; Herzig, Edmund (2015). Iran and the World in the Safavid Age. I.B.Tauris. p. 484. ISBN 978-1-78076-990-5.
پیشین:
حسین خان زیاداوغلو قاجار
بیگلربیگ گرگان
۱۶۰۴
پسین:
فریدون خان چرکس
پیشین:
علی بیگ استاجلو
میر شکارباشی
۱۶۰۹–۱۶۱۰
پسین:
فرهاد بیگ چرکس
پیشین:
ذوالفقارخان قرامانلو
بیگلربیگ شماخی
۱۶۱۰-?
پسین:
الله‌وردی خان
پیشین:
ذوالفقارخان قرامانلو
بیگلربیگ شروان
۱۶۱۰–۱۶۲۴
پسین:
قزاق خان چرکس