فروردین (مرزبان)

فروردین یکی از فرماندهان نظامی ایرانی و مرزبان ارمنستان ساسانی بود. او پس از فرهاد و پیش از موشغ دوم مامیکونیان این مقام را بر عهده داشت.

فروردین
مرزبان ارمنستان
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهفرمانده نظامی

منابعویرایش

  • Grousset, René (1947). Histoire de l'Arménie: des origines à 1071. Paris: Payot.
  • Toumanoff, Cyril (1990). Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au xixe siècle: Tables généalogiques et chronologiques. Roma: Edizioni Aquila.
پیشین:
فرهاد
مرزبان ارمنستان ساسانی
۵۹۰–۵۹۱
پسین:
موشغ دوم مامیکونیان