فریدون خان چرکس

فریدون خان چرکس (مرگ در ۱۶۲۰/۲۱) یکی از مقامات و فرماندهان نظامی صفوی با اصالت چرکس و بیگلربیگ گرگان در ۱۶۰۵/۰۶–۱۶۲۰ در زمان حکومت شاه عباس (ح. ۱۵۸۸–۱۶۲۹) بود.

منابعویرایش

  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Ghereghlou, Kioumars (2009). "ḴĀDEM-E BESṬĀMI". Encyclopaedia Iranica, Vol. XV, Fasc. 3. pp. 325–326.
پیشین:
یوسف آقا چرکس
بیگلربیگ گرگان
۱۶۰۵/۰۶–۱۶۲۰
پسین:
بهبود خان چرکس