فَصْدْ نوعی روش خونگیری در طب سنتی است. فصد بازکردن منفذی کوچک در دیواره رگ به وسیلهٔ نیشتر است که طبق پنداشته‌های طب سنتی باعث خروج اخلاط فاسد بدن با خروج خون می‌شود. این کار در روزگار قدیم به منظور کاهش فشار خون از طریق کاستن از حجم خون افراد انجام می‌شد اما از آنجا که معمولاً فشار خون علامت آشکاری ندارد در پزشکی امروز چنین کاربردی مردود شناخته شده‌است.

فاصد به فردی گفته می‌شود که در گذشته با ایجاد برشی بر روی یکی از وریدهای بزرگ مانند ورید رادیال و امروزه با رگ‌گیری مقداری خون از فرد بیمار می‌گیرد.

فصد در پزشکی مدرن روشی متروک است و جز در کاربردهای بسیار نادر و مشخص استفاده نمی‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

لکنت زبان.