فهرست اجرام مسیه

فهرست مسیه فهرستی از ۱۱۰ جرم غیر ستاره‌ای است که توسط شارل مسیه گردآوری و ثبت شده‌است. مسیه در جستجوی دنباله‌دارها بود و به همین خاطر فهرستی از جرم‌های آسمانی تهیه کرد . او در کاتالوگ سحابی‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای ۴۵ جرم را ذکر کرده بود. تا پایان عمر این تعداد را به ۱۰۳ رساند. پژوهشگران با توجه به یادداشت‌های دیگر مسیه این تعداد را به ۱۱۰ رسانده‌اند. فهرست مسیه از مشهورترین دسته‌بندی‌های جرم‌های آسمانی است و در مواردی نامی که مسیه بر برخی از آن‌ها گذاشته هنوز به کار می‌رود.

نمودار اجرام مسیهویرایش

 
نمودار اجرام مسیه.

اجرام مسیهویرایش

      خوشه ستاره‌ای       سحابی       کهکشان       دیگر

عدد مسیه عدد NGC نام مشهور تصویر نوع جرم فاصله (kly) صورت فلکی قدر ظاهری
M1 NGC 1952 سحابی خرچنگ   سحابی بازمانده از ابرنواختر 6.3 گاو 9.0
M2 NGC 7089     خوشه ستاره‌ای کروی 36 دلو 7.5
M3 NGC 5272     خوشه ستاره‌ای کروی 31 سگان شکاری 7.0
M4 NGC 6121     خوشه ستاره‌ای کروی 7 کژدم 7.5
M5 NGC 5904     خوشه ستاره‌ای کروی 23 مار 7.0
M6 NGC 6405 خوشه پروانه   خوشه ستاره‌ای باز 2 کژدم 4.5
M7 NGC 6475 خوشهٔ بطلمیوس   خوشه ستاره‌ای باز 1 کژدم 3.5
M8 NGC 6523 سحابی مرداب   خوشه ستاره‌ای همراه با سحابی 6.5 کمان 5.0
M9 NGC 6333     خوشه ستاره‌ای کروی 26 مارافسای 9.0
M10 NGC 6254     خوشه ستاره‌ای کروی 13 مارافسای 7.5
M11 NGC 6705 خوشه اردک وحشی   خوشه ستاره‌ای باز 6 سپر 7.0
M12 NGC 6218     خوشه ستاره‌ای کروی 18 مارافسای 8.0
M13 NGC 6205 بزرگترین خوشه ستاره‌ای کروی در هرکول   خوشه ستاره‌ای کروی 22 هرکول 5.8
M14 NGC 6402     خوشه ستاره‌ای کروی 27 مارافسای 9.5
M15 NGC 7078 خوشه پگاسوس   خوشه ستاره‌ای کروی 33 اسب بزرگ 7.5
M16 NGC 6611 سحابی عقاب   Cluster with منطقه اچ ۲ 7 مار 6.5
M17 NGC 6618 سحابی اومگا   Cluster with H II region 5 کمان 7.0
M18 NGC 6613     خوشه ستاره‌ای باز 6 کمان 8.0
M19 NGC 6273     خوشه ستاره‌ای کروی 27 مارافسای 8.5
M20 NGC 6514 سحابی سه‌تکه   Cluster with H II region 2.2 کمان 5.0
M21 NGC 6531     خوشه ستاره‌ای باز 3 کمان 7.0
M22 NGC 6656 خوشه کمان   خوشه ستاره‌ای کروی 10 کمان 6.5
M23 NGC 6494     خوشه ستاره‌ای باز 4.5 کمان 6.0
M24 NGC 6603 ابر ستاره‌ای کمان   کهکشان راه شیری ابر ستاره‌ای 10 کمان 11.5
M25 IC 4725     خوشه ستاره‌ای باز 2 کمان 4.9
M26 NGC 6694     خوشه ستاره‌ای باز 5 سپر 9.5
M27 NGC 6853 سحابی دمبل   سحابی حلقویِ سیاره‌ای 1.25 ثعلب 7.5
M28 NGC 6626     خوشه ستاره‌ای کروی 18 کمان 8.5
M29 NGC 6913     خوشه ستاره‌ای باز 7.2 ماکیان 9.0
M30 NGC 7099     خوشه ستاره‌ای کروی 25 بزغاله 8.5
M31 NGC 224 کهکشان آندرومدا   کهکشان مارپیچی 2500 زن برزنجیر 3.5
M32 NGC 221     کهکشان بیضوی کوتوله 2900 Andromeda 10.0
M33 NGC 598 کهکشان سه‌سو   کهکشان مارپیچی نوع Sb 2590 سه‌سو 7.0
M34 NGC 1039     خوشه ستاره‌ای باز 1.4 برساووش 6.0
M35 NGC 2168   خوشه ستاره‌ای باز 2.8 دوپیکر 5.5
M36 NGC 1960     خوشه ستاره‌ای باز 4.1 اوریگا 6.5
M37 NGC 2099     خوشه ستاره‌ای باز 4.6 اوریگا 6.0
M38 NGC 1912     خوشه ستاره‌ای باز 4.2 اوریگا 7.0
M39 NGC 7092     خوشه ستاره‌ای باز 0.3 ماکیان 5.5
M40   وینکه ۴   ستاره دوتایی WNC4 0.51 خرس بزرگ 9.0
M41 NGC 2287   خوشه ستاره‌ای باز 2.4 سگ بزرگ 5.0
M42 NGC 1976 سحابی جبار   منطقه اچ ۲ 1.6 شکارچی 5.0
M43 NGC 1982 سحابی دی ماریان   H II region
(part of Orion Nebula)
1.6 شکارچی 7.0
M44 NGC 2632 خوشه کندو   Open cluster 0.5 خرچنگ 4.0
M45   خوشه پروین خوشه ستاره‌ای باز 0.4 گاو 1.4
M46 NGC 2437     خوشه ستاره‌ای باز 5.4 کشتی‌دم 6.5
M47 NGC 2422     خوشه ستاره‌ای باز 1.6 تفر یا کشتی‌دم (پوپیس) 4.5
M48 NGC 2548     خوشه ستاره‌ای باز 1.5 مار باریک 5.5
M49 NGC 4472     کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 10.0
M50 NGC 2323     خوشه ستاره‌ای باز 3 تک‌شاخ 7.0
M51 NGC 5194, NGC 5195 کهکشان گرداب   کهکشان مارپیچی نوع Sc 37000 تازی‌ها 8.0
M52 NGC 7654   Open cluster 7 ذات‌الکرسی 8.0
M53 NGC 5024     خوشه ستاره‌ای کروی 56 گیسو 8.5
M54 NGC 6715     خوشه ستاره‌ای کروی 83 کمان 8.5
M55 NGC 6809     خوشه ستاره‌ای کروی 17 کمان 7.0
M56 NGC 6779     خوشه ستاره‌ای کروی 32 شلیاق 9.5
M57 NGC 6720 سحابی حلقه   سحابی سیاره‌ای 2.3 شلیاق (چنگ رومی) 9.5
M58 NGC 4579     کهکشان مارپیچی نوع SBb 60000 Virgo 11.0
M59 NGC 4621   کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.5
M60 NGC 4649     کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 10.5
M61 NGC 4303   کهکشان مارپیچی 60000 دوشیزه 10.5
M62 NGC 6266     خوشه ستاره‌ای کروی 22 مارافسای 8.0
M63 NGC 5055 کهکشان گل آفتابگردان   کهکشان مارپیچی نوع Sb 37000 سگان شکاری 8.5
M64 NGC 4826 کهکشان چشم سیاه   کهکشان مارپیچی نوع Sb 12000 گیسو 9.0
M65 NGC 3623     کهکشان مارپیچی نوع SBb 35000 شیر 10.5
M66 NGC 3627     کهکشان مارپیچی نوع SBb 35000 شیر 10.0
M67 NGC 2682     خوشه ستاره‌ای باز 2.25 خرچنگ 7.5
M68 NGC 4590     خوشه ستاره‌ای کروی 32 Hydra 9.0
M69 NGC 6637     خوشه ستاره‌ای کروی 25 کمان 9.0
M70 NGC 6681     خوشه ستاره‌ای کروی 28 کمان 9.0
M71 NGC 6838     خوشه سحابی کروی 12 تیر 8.5
M72 NGC 6981     خوشه ستاره‌ای کروی 53 دلو 10.0
M73 NGC 6994     خوشه ستاره‌ای باز دلو 9.0
M74 NGC 628   کهکشان مارپیچی 35000 حوت 10.5
M75 NGC 6864     خوشه ستاره‌ای کروی 58 کمان 9.5
M76 NGC 650, NGC 651 سحابی دمبل کوچک   سحابی سیاره‌ای 3.4 برساووش 12.0
M77 NGC 1068   کهکشان مارپیچی 60000 نهنگ 10.5
M78 NGC 2068   سحابی نشری 1.6 شکارچی 8.0
M79 NGC 1904     خوشه ستاره‌ای کروی 40 Lepus 8.5
M80 NGC 6093     خوشه ستاره‌ای کروی 27 کژدم 8.5
M81 NGC 3031 کهکشان بوده   کهکشان مارپیچی 11000 خرس بزرگ 8.5
M82 NGC 3034 کهکشان سیگار   کهکشان بی‌نظم 11000 خرس بزرگ 9.5
M83 NGC 5236 کهکشان فرفرهٔ جنوبی   کهکشان مارپیچی نوع SC 10000 مار باریک 8.5
M84 NGC 4374   کهکشان عدسی 60000 دوشیزه 11.0
M85 NGC 4382     کهکشان عدسی 60000 گیسو 10.5
M86 NGC 4406     کهکشان عدسی 60000 دوشیزه 11.0
M87 NGC 4486     کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.0
M88 NGC 4501     کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 11.0
M89 NGC 4552   کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.5
M90 NGC 4569     کهکشان مارپیچی 60000 Virgo 11.0
M91 NGC 4548   کهکشان مارپیچی میله‌ای (نوع SBb) 60000 گیسو 11.5
M92 NGC 6341     خوشه ستاره‌ای کروی 26 هر کول 7.5
M93 NGC 2447     خوشه ستاره‌ای باز 4.5 تفر 6.5
M94 NGC 4736 کهکشان مارپیچی 14500 سگان شکاری 9.5
M95 NGC 3351     کهکشان مارپیچی 38000 Leo 11.0
M96 NGC 3368     کهکشان مارپیچی 38000 Leo 10.5
M97 NGC 3587 سحابی جغد   سحابی سیاره‌نما 2.6 خرس بزرگ 12.0
M98 NGC 4192     کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 11.0
M99 NGC 4254 کهکشان فرفرهٔ کما کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 10.5
M100 NGC 4321     کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 10.5
M101 NGC 5457 کهکشان فرفره   کهکشان مارپیچی 24000 خرس بزرگ 8.5
M102 (Actual identification unknown)          
M103 NGC 581     خوشه ستاره‌ای باز 8 ذات‌الکرسی 7.0
M104 NGC 4594 کهکشان کلاه مکزیکی   کهکشان مارپیچی 50000 Virgo 9.5
M105 NGC 3379   کهکشان بیضوی 38000 شیر 11.0
M106 NGC 4258   کهکشان مارپیچی 25000 سگان شکاری 9.5
M107 NGC 6171     خوشه ستارهٔ کروی 20 Ophiuchus 10.0
M108 NGC 3556     کهکشان مارپیچی 45000 خرس بزرگ 11.0
M109 NGC 3992     کهکشان مارپیچی میله‌ای 55000 خرس بزرگ 11.0
M110 NGC 205   کهکشان کوتوله بیضوی 2200 زن برزنجیر 10.0

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش