فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال آرارات تهران

باشگاه فوتبال آرارات تهران از سال ۱۳۴۱ خورشیدی وارد مسابقات باشگاهی تهران شد. در زیر فهرست بازیکنان این باشگاه از زمان تأسیس تا کنون آورده شده‌است:

نام کشور پست دوران بازی
در آرارات
بازی گل یاداشت
گوگوش آراکلیان -۱۳۴۱
هنریک سرکیسیان -۱۳۴۱
سمبات کدخدازاده -۱۳۴۱
وازگن کدخدازاده -۱۳۴۱
لئون کورائیان -۱۳۴۱
هنریک سرکیسیان ۱۳۴۵–۱۳۴۱
گارنیک مهرابیان ۱۳۴۷–۱۳۴۱
واهان سیمونیان ۱۳۴۳–۱۳۴۱
بابکن میناسیان -۱۳۴۱
الک؟ -۱۳۴۱
واقناک اوهانیان -۱۳۴۱
وانیک قازاریان -۱۳۴۱
بارکیو هواساپیان -۱۳۴۱
آندارنیک -۱۳۴۱
هاملت آصفیان ۱۳۴۸–۱۳۴۳
هاملت بوخانیان -۱۳۴۳
آغاسی هاکوپیان ۱۳۴۴–۱۳۴۳
کارو حق‌وردیان ۱۳۴۴–۱۳۴۳
الکو وارطانیان -۱۳۴۳
خاچیک هاروتونیان -۱۳۴۳
گوگو بوخانیان ۱۳۴۶–۱۳۴۳
گوستاند هاروتونیان -۱۳۴۳
۱۳۴۶–۱۳۴۵
واروژ میناسیان -۱۳۴۴
وازگن ماطوسیان -۱۳۴۴
میساک قهرمان -۱۳۴۴
مروژ کوچاریان -۱۳۴۴
سرگئی گریگوریان -۱۳۴۴
اونیک کاراپتیان -۱۳۴۴
آلبریک قریبیان -۱۳۴۶
آرشاویر ملکی مهاجم ۱۳۵۵–۱۳۴۶
نوریک دانیال ۱۳۵۰ -
ساری آصفیان ۱۳۵۰ -
بابگن صفریان ۱۳۵۰ -
سروژ خاچاطوریان هافبک ۱۳۵۰ -
آندرانیک اسکندریان ۱۳۵۰ -
ورژ خاچیکیان -۱۳۵۳
سبو بازیک مدافع ۱۳۵۶–۱۳۵۳
هویک حاتم‌زاده مدافع ۱۳۵۶–۱۳۵۳
زاون عنبرچیان ۱۳۵۴–۱۳۵۳
هامبورسوم دارابیدیان ۱۳۵۴–۱۳۵۳
روبیک غورهانس -۱۳۵۳
وارطان باغومیان -۱۳۵۳
آبو امیریان ۱۳۶۳–۱۳۵۳
هامو میربیگیان هافبک - ۱۳۵۳
وازگن صفریان دروازه‌بان ۱۳۷۰–۱۳۵۴
باغدیک عابدیان ۱۳۶۹–۱۳۵۴
آریس وارطانیان مدافع -۱۳۵۴
وازگن آوانسیان مدافع -۱۳۵۴
آریس میناسیان هافبک -۱۳۵۴
آلبرت داویدلو هافبک ۱۳۵۵–۱۳۵۴
ورژ خاچیکیان هافبک ۱۳۵۴–۱۳۵۳
مارکار نرسسیان ۱۳۶۵–۱۳۵۵
آلبرت باغومیان ۱۳۶۰–۱۳۵۴
ورژ خچومیان هافبک ۱۳۵۷–۱۳۵۴
نوریک شهبندری ۱۳۵۷–۱۳۵۶
هویک سیمونیان -۱۳۵۶
گورگن ایسرائیلیان -۱۳۵۶
هنریک آذریان دروازه ۱۳۵۹–۱۳۵۶
گارنیک شهبندری ۱۳۶۵-
نوریک باباخانیان ۱۳۵–۷
مارتیک میربگیان -۱۳۵۷
ورژ نواسارتیان -۱۳۵۷
ویگن کوائیان ۱۳۶۹–۱۳۵۷
اسکندر هاکوپیان -۱۳۵۹
کریست -۱۳۵۹
ویگن غازاریان -۱۳۵۹
هنو عیوضی ۱۳۶۵–۱۳۵۹
ویگن زینعلی ۱۳۷۱–۱۳۵۹
روبیک ابراهیمی ۱۳۶۴–۱۳۶۰
سروژ کوچاری ۱۳۶۳–۱۳۶۰
مارکار آقاجانیان ۱۳۶۵–۱۳۶۰
ورژ بخشی ۱۳۷۱–۱۳۶۱
بوریس میناسیان -۱۳۶۲
رافیک عیسائیان -۱۳۶۲
ژیرایر باباخانیان -۱۳۶۲
آبرام وارطانیان ۱۳۶۵–۱۳۶۳
زارع ملکی ۱۳۶۴-۱۳۶۳
ویگن خاشادوریان -۱۳۶۴
سرژیک یوسفی ۱۳۷۰–۱۳۶۴
آرموند هنرچیان -۱۳۶۵
افو -۱۳۶۵
وازگن سیمونیان -۱۳۶۵
آلبرت مهرابیان -۱۳۶۵
وازگن گاپرلیان -۱۳۶۵
سارو عیساقولیان -۱۳۶۵
بوبوک -۱۳۶۵
ماسیس هاکوپیان ۱۳۷۱-
ژورس قازاریان ۱۳۷۰-
ورژ سرکیسیان (واروژ)؟ ۱۳۷۰-
ادموند اختر
سامسون پطروسیان ۱۳۷۱–۱۳۶۹
ایشخان ست‌آقایان ۱۳۷۱–۱۳۶۸
رافیک مارگوسی ۱۳۷۱–۱۳۶۹
مائیس میناسیان ۱۳۶۹-
روبیک پزشکیان ۱۳۷۰-
ادموند بزیک ۱۳۷۱-
ورژ یوسفی ۱۳۷۱ -
ادموند اختر ۱۳۷۱-
آرشاک شاهومیان
واهیک باغومیان
سرکیس آراطونیان مهاجم ۱۳۵۴
آوانس میناسیان مهاجم ۱۳۵۴
سرژیک زهرابیان مهاجم ۱۳۵۴
سکو آغازاریان مهاجم ۱۳۵۴
واهیک کشیشیان
آندرانیک اسکندریان

منابع ویرایش