فهرست حزب‌ها در ایالات متحده آمریکا

U.S. party affiliation.svg